Regulamin szkoleniowy

ZASADY OGÓLNE

 1. Szkolenia są organizowane przez niezależne i prywatne centrum szkoleniowe „Paleta diet”. Podmiot ten został utworzony z idei dokształcania i poszerzania wiedzy z zakresu dietetyki i żywienia. Firma zarejestrowana jest pod adresem Jaworzno, ul. Słonimskiego 18.
 2. Szkolenia stacjonarne na zlecenie odbywają się w różnych miastach na terenie kraju zgodnie z harmonogramem zamieszczonych na stronie internetowej. Szkolenia przeprowadzane są w placówkach wynajętych, spełniających wymogi do przeprowadzania zajęć dydaktycznych. Nazwa miasta w którym odbywa się szkolenie jest podana wraz z opisem szkolenia w harmonogramie szkoleń. Dokładne miejsce szkolenia i jego adres podawane są nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Szkolenia internetowe odbywają się w indywidualnym tempie kursanta za pośrednictwem platformy e-learningowej do której kursant posiada indywidualny dostęp. W całym etapie szkolenia kursantowi przydzielony jest opiekun który wspomaga proces szkolenia.

TRYB SZKOLEŃ

 1. Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnym, w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą. Osoba przeprowadzająca szkolenie jest absolwentem studiów wyższych, posiadająca minimum tytuł zawodowy magistra.
 2. W trakcie szkolenia zapewniane są materiały szkoleniowe dotyczące wybranego zagadnienia.
 3. Szkolenia mają charakter wykładu. Wykorzystywane są prezentacje multimedialne, interaktywne zajęcia, praca indywidualna, w grupach, dyskusja itp. w zależności od danej tematyki szkoleń.
 4. Szkolenia niestacjonarne odbywają się za pośrednictwem platformy do e-learningu, w stałym kontakcie z wykładowcą za pośrednictwem telefonu i poczty e-mail. Materiały z reguły dzielą się na trzy części (prezentacja + ćwiczenia praktyczne). Po ukończeniu wszystkich części szkolenia kursant bierze udział w teście wiedzy złożonym w większości szkoleń z pytań typu „abcd” oraz prawda/fałsz. Do zaliczenia testu wymagane jest 100% poprawnych odpowiedzi. Kursant w zwyczajnym trybie posiada 3 próby podejścia do zaliczenia. W przypadku niezaliczenia testu w trzech próbach ustalany jest tryb poprawkowego zaliczenia testu (w uzgodnieniu z opiekunem szkolenia). Tryb ten nie wiąże się dla kursanta z żadnymi dodatkowymi opłatami.

TRYB REJESTRACJI NA SZKOLENIA

 1. Informację o szkoleniach zamieszczane są na stronie internetowej www.paletadiet.pl, oraz fanpage’u na Facebook’ u. Podmiot wysyła informacje dotyczące szkoleń na adresy e- mail klientów z bazy własnej lub na prośby indywidualne i instytucji. W ramach akcji marketingowych firma promuję także swoją działalność w środowisku naukowym za pomocą ulotek, plakatów, banerów itp.
 2. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są poprzez wypełnienie stosownego zgłoszenia (po kliknięciu w konkretne szkolenie – szczegóły dot. rejestracji znajdują się w zakładce szkolenia naszej strony www). Płatności za szkolenie przyjmowane są drogą przelewu bankowego. Przelewu należy dokonać od razu po wysłaniu zgłoszenia na rachunek podany w zakładce szkolenia. Zgłoszenie bez dokonanej wpłaty w ciągu 12h uznaje się za nieważne.

OBOWIĄZKI KURSANTA

 1. Uczestnictwo w szkoleniu przysługuje jedynie osobom, które dokonały opłaty rejestracyjnej.
 2. Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, które są zastrzeżone prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania oraz upubliczniania.
 3. Kursant zobowiązuje się do punktualnego przybycia w wyznaczonym miejscu i czasie szkolenia stacjonarnego.
 4. Osoba uczestnicząca w szkoleniu zobowiązuje się do zachowania zasad kultury osobistej. Zabrania się niszczenia mienia innych osób bądź wyposażenia sali szkoleniowej. W powyższym wypadku wszystkie szkody pokrywa kursant.
 5. Każdy uczestnik zobowiązuje się do wzięcia odpowiedzialności za swoje prywatne przedmioty. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub uszkodzone rzeczy uczestnika szkolenia.
 6. Podczas trwania szkolenia zabrania się nagrywania, fotografowania lub uwieczniania w jakikolwiek inny sposób treści przekazanej na szkoleniu ze względu na ochronę praw autorskich organizatora.

WYKŁADOWCA

 1. Wykładowca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań podczas realizacji tematu zajęć, opierając się na najnowszych publikacjach naukowych z danego tematu i wyczerpująco przedstawić uczestnikom badany problem. W przypadku szkoleń on-line w razie wątpliwości i pytań zadanych przez kursanta – wykładowca uzupełnia materiał, informację na życzenie kursanta.

CERTYFIKATY

 1. Jeśli uczestnik dokona opłaty rekrutacyjnej a nie stawi się w wyznaczonym miejscu i czasie na szkolenie – nie otrzymuje certyfikatu a dokonana opłata nie podlega zwrotowi w żadnej części.
 2. Organizator dopuszcza wystawienie certyfikatu na podstawie testu weryfikującego zdobytą wiedzę lub tylko na podstawie obecności – jest to uzależnione od rodzaju szkolenia i określone w jego opisie.
 3. Certyfikaty wystawiane przez firmę „Paleta diet” są imienne – także w wypadku szkoleń online.
 4. Brak zaliczenia testu końcowego w przypadku szkoleń on-line jest równoznaczny z brakiem wystawienia certyfikatu dla kursanta.

OPŁATY

 1. Opłaty dokonywane są przez uczestników szkoleń za pomocą przelewu w wyznaczonym terminie. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju szkolenia.
 2. Dokonanie opłaty przez uczestnika jest równoznaczne z zawarciem umowy z firmą „Paleta diet”.
 3. Po dokonaniu opłaty firma wysyła drogą e-mail potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym, lub indywidualny login i hasło do platformy szkoleniowej w przypadku szkoleń online.
 4. Dokonanie opłaty jest jednoznaczne z zawarciem umowy z firmą „Paleta diet”. Nie ma możliwości zwrotu kosztów poniesionych przez uczestnika za szkolenie na którym był obecny, otrzymał materiały szkoleniowe i certyfikat, lub dokonał rejestracji i nie przybył na nie bez wcześniejszego powiadomienia prowadzącego (przynajmniej 30 dni przed terminem szkolenia). W przypadku szkoleń internetowych ma możliwości zwrotu kosztów szkolenia po przyznaniu dostępu do platformy e-learningowej.

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

 1. Ze strony firmy „Paleta diet” istnieje możliwość rezygnacji, lub zmiany terminu szkolenia w sytuacjach wyjątkowych z wcześniejszym powiadomieniem uczestników szkolenia lub w sytuacji kiedy nie zostanie zebrana odpowiednia liczba chętnych do uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Uczestnik może zrezygnować z szkolenia stacjonarnego bez ponoszenia żadnych kosztów w wypadku gdy rezygnacji dokona za pośrednictwem poczty e-mail z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu bez ponoszenia żadnych kosztów w wypadku gdy przekaże swój udział innej osobie która dokona opłaty rejestracyjnej.
 4. Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia stacjonarnego na inny (według harmonogramu szkoleń) lub tematu kursu bez zwrotu kosztów poniesionych lub za dopłatą nie później niż 30 dni od daty wyznaczonego kursu.
 5. Tylko rezygnacje otrzymane drogą e-mail będą respektowane. W razie przenoszenia praw uczestnika na inną osobę należy poinformować o tym organizatora szkolenia.

ZNIŻKI I RABATY

 1. Obowiązują w przypadku okazania oryginalnego bonu rabatowego zakupionego lub otrzymanego w formie upominku od  firmy „Paleta diet”.
 2. Przyznawane są uczestnikom kursów online w różnych akcjach organizowanych przez firmę „Paleta Diet”.
 3. Aktualne promocje znajdują się na stronie www.paletadiet.pl w zakładce szkolenia, platformie e-learningowej , oraz na Fanpage’u FB.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 1. W sprawie jakichkolwiek niejasności w regulaminie prosimy o kontakt z dr Patrycją Kłósek za pomocą poczty e-mail patrycjaklosek@gmail.com. W celu kontaktu bezpośredniego prosimy o podanie numeru telefonu w wysłanej wiadomości.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress