Regulamin szkoleniowy

ZASADY OGÓLNE

 1. Szkolenia są organizowane przez niezależne i prywatne centrum szkoleniowe „Paleta diet”. Podmiot ten został utworzony z idei dokształcania się i poszerzania wiedzy z zakresu dietetyki i żywienia. Firma zarejestrowana jest pod adresem siedziby w Jaworznie przy ulicy Słonimskiego 18.
 2. Szkolenia stacjonarne na zlecenie odbywają się w różnych miastach na terenie kraju zgodnie z harmonogramem zamieszczonych na stronie internetowej. Szkolenia przeprowadzane są w placówkach wynajętych, spełniających wymogi do przeprowadzania zajęć dydaktycznych. Nazwa miasta w którym odbywa się szkolenie jest podana wraz z opisem szkolenia w harmonogramie szkoleń. Dokładne miejsce szkolenia i jego adres podawane są nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Szkolenia internetowe odbywają się w indywidualnym tempie kursanta za pośrednictwem poczty e-mail. Pod opieką indywidualnego szkoleniowca, który wspomaga proces kształcenia.

TRYB SZKOLEŃ

 1. Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnym, w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą. Osoba przeprowadzająca szkolenie jest absolwentem studiów wyższych, posiadająca minimum tytuł zawodowy magistra.
 2. W trakcie szkolenia zapewniane są materiały szkoleniowe dotyczące wybranego zagadnienia.
 3. Szkolenia mają charakter wykładu. Wykorzystywane są prezentacje multimedialne, interaktywne zajęcia, praca indywidualna, w grupach, dyskusja itp. w zależności od danej tematyki szkoleń.
 4. Szkolenia niestacjonarne odbywają się w kontakcie z wykładowcą za pośrednictwem poczty email. Wykładowca jest zobowiązany do ciągłego kontaktu z kursantem. Materiały przesyłane są w trzech częściach. Składają się z przygotowanych przez szkoleniowca ćwiczeń tematycznych oraz prezentacji w formacie pdf.

 

TRYB NABORU

 1. Informację o szkoleniach zamieszczane są na stronie internetowej firmy, stronie funpage na Facebook’ u. Podmiot wysyła informacje dotyczące szkoleń na adresy E- mail klientów z bazy własnej lub na prośby indywidualne i instytucji. W ramach akcji marketingowych firma promuję także swoją działalność w środowisku naukowym za pomocą ulotek, plakatów, banerów itp.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są drogą E-mail lub telefonicznie, wpłaty natomiast są przyjmowane wyłącznie drogą przelewu bankowego.

OBOWIĄZKI OSÓB SZKOLĄCYCH SIĘ

 1. Uczestnictwo w szkoleniu przysługuje jedynie osobom, które dokonały opłaty rejestracyjnej.
 2. Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, które są zastrzeżone prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania oraz upubliczniania.
 3. Osoba szkoląca się zobowiązuje się do punktualnego przybycia w wyznaczonym miejscu szkolenia.
 4. Osoba uczestnicząca w szkoleniu zobowiązuje się do zachowania zasad kultury osobistej. Zabrania się niszczenia mienia innych osób bądź wyposażenia sali szkoleniowej. W powyższym wypadku wszystkie szkody pokrywa kursant.
 5. Każdy uczestnik zobowiązuje się do wzięcia odpowiedzialności za swoje prywatne przedmioty. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub uszkodzone rzeczy uczestnika szkolenia.
 6. Zabrania się użycia podczas szkolenia urządzeń elektronicznych, laptopów, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych, ze względu na ochronę praw autorskich organizatora szkolenia.

WYKŁADOWCA

 1. Zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań podczas realizacji tematu zajęć, opierając się na najnowszych publikacjach naukowych z danego tematu i wyczerpująco przedstawić uczestnikom badany problem. W przypadku szkoleń on-line razie wątpliwości, pytań uzupełnić materiał, informację na życzenie kursanta.

CERTYFIKATY

 1. Jeśli uczestnik dokona opłaty rekrutacyjnej a nie stawi się na wyznaczonym miejscu szkolenia certyfikat nie jest mu przyznawany a opłacie nie podlega zwrot.
 2. Organizator dopuszcza wystawienie certyfikatu na podstawie testu weryfikującego zdobytą wiedzę lub tylko na podstawie obecności- jest to uzależnione od rodzaju szkolenia i określone w opisie szkolenia.
 3. Certyfikaty wystawiane przez firmę „Paleta diet” są imienne- także w wypadku szkoleń on-line.
 4. Nie dokończenie, nie wysłanie testu końcowego w przypadku szkoleń on-line jest równoznaczne z nie otrzymaniem certyfikatu.

OPŁATY

 1. Opłaty dokonywane są przez uczestników za pomocą przelewu internetowego lub pocztowego w wyznaczonym terminie. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju szkolenia.
 2. Dokonanie opłaty przez uczestnika jest równoznaczne z zawarciem umowy z firmą „Paleta diet”.
 3. Po dokonaniu opłaty firma wysyła drogą E-mail potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Dokonanie opłaty jest jednoznaczne z zawarciem umowy z firmą „Paleta diet”, nie istnieje w żadnym wypadku możliwość zwrotu kosztów poniesionych przez uczestnika za szkolenie na którym był obecny i otrzymał materiały szkoleniowe i certyfikat. W przypadku szkoleń internetowych nie istnieje możliwość zwrotu materiałów, które zostały wysłane.

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

 1. Ze strony firmy „Paleta diet” istnieje możliwość rezygnacji, lub zmiany terminu szkolenia w sytuacjach wyjątkowych z wcześniejszym powiadomieniem uczestników szkolenia lub w sytuacji kiedy nie zostanie zebrana odpowiednia liczba chętnych do uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Uczestnik może zrezygnować z szkolenia bez ponoszenia żadnych kosztów w wypadku gdy rezygnacji dokona za pomocą poczty E-mail firmy z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu bez ponoszenia żadnych kosztów w wypadku gdy przekaże swój udział innej osobie która dokona opłaty rejestracyjnej.
 4. Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia na inny (według harmonogramu szkoleń) lub tematu kursu bez zwrotu kosztów poniesionych lub za dopłatą nie później niż 14 dni od daty wyznaczonego kursu.
 5. Tylko rezygnacje otrzymane drogą E- mail będą respektowane. W razie przenoszenia praw uczestnika na inną osobę należy poinformować o tym organizatora szkolenia.

ZNIŻKI I RABATY

 1. Obowiązują w przypadku okazania oryginalnego bonu rabatowego zakupionego lub otrzymanego przez firmę „Paleta diet” i w przypadku realizowania programu MASTER.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 1. W sprawach nie wyjaśnionych w regulaminie prosimy o kontakt z właścicielem firmy „Paleta diet” Patrycją Kłósek za pomocą poczty E-mail: patrycjaklosek@gmail.com. W celu kontaktu bezpośredniego prosimy o podanie numeru telefonu w wysłanej wiadomości

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress